Pocetna strana DrenikNet web sajtaDrenikNet - Hronika danaDrenikNet - Biznis vestiDrenikNet - Sportske vestiDrenikNet - Vesti iz kulture, muzike i zabaveDrenikNet - Download serverDrenikNet - Internet oglasiDrenikNet - ForumDrenikNet - PricaonicaInformacije o DrenikNet-u


DrenikNet cenovnik osnovnih usluga


Drago nam je da ste zainteresovani za usluge koje nudimo. Kao korisnik našeg sistema po registraciji svaki korisnik naših usluga dobija sledeće.

 • Pun pristup svim servisima Interneta
 • Novo korisničko ime ( username )
 • Neograničeno poštansko sanduče
 • 10 Mb ogranicenje po jednoj e-mail poruci
 • 10 Mb za Vašu ličnu prezentaciju
 • Email adresu tipa : username@drenik.net
 • 3 e-mail alias-a po jednom nalogu (dodatne 3 email adrese)
 • Pristup svim DrenikNet servisima
 • Pristup vašoj pošti iz bilo kog dela sveta preko webmail servisa
 • Aktivnu zaštitu e-maila od virusa direktno na serveru
 • Aktivnu zaštitu od spam poruka direktno na serveru
 • Uplatu vremena putem SMS poruka


 • DrenikNet pruža svojim korisnicima mogućnost uplate po različitim tarifnim sistemima. Pogledajte tabele  kako bi ste odlučili koja količina internet vremena vam najviše odgovara, kao i koje vrste pristupa vas interesuju. Cenovnik je postavljen 22. Marta 2004 godine. Prilikom uplate internet vremena proverite da li važi tekući popust, s obzirom da DrenikNet često organizuje sezonske popuste prilikom kupovine punog pristupa. 

  Cenovnik za modem/ISDN konekciju važi od 22.03.2004. godine
      Broj sati

   do 5 sati

  od 5 do 9

  od 10 do 19

  od 20 do 49

  od 50 ...

     Cena din/sat

  30

  26

  24

  22

  20


  Personal Basic paket - 100 sati = 1.500 din
  Personal Pro paket - 200 sati = 2.000 din  Business paket - 50 sati = 1.180 din
  Business Basic paket - 200 sati = 3.540 din
  Business Pro paket - 400 sati = 5.900 din


  Pun pristup internetu
  omogućuje vam maximalni pristup svim servisima unutar DrenikNet-a, kao i pun pristup internet'u i svim internet servisima van DrenikNet'a. Nesmetano i brzo surfovanje, chat, netmeeting, ftp download, kao i sve ostale internet servise. Napomena: registracija novih korisnika je obavezna i ona se naplaćuje za korisnike punog pristupa u iznosu od 50 dinara
  DrenikNet opši uslovi korišćenja interneta - ugovor


  Član 1. – Predmet Ugovora

  Predmet Ugovora je korišćenje Dial up servisa kojim Provajder omogućava Korisniku da se putem telefonske (Dial up) konekcije priključi na Server Provajdera čime se za Korisnika omogućava pristup Internetu. Telefonska (Dial up) konekcija je u smislu ovog Ugovora modemska veza između Servera Provajdera i računara Korisnika, koja se ostvaruje pomoću obične analogne (digitalne) PTT linije ili putem ISDN linije. Server Provajdera je u smislu ovog Ugovora računar Provajdera koji je u stalnoj vezi sa Internetom. Internetom se u smislu ovog Ugovora smatra globalna informativno – računarska mreža.

  Član 2. – Osnovne obaveze Provajdera

  Provajder se ovim Ugovorom prvenstveno obavezuje da omogući Korisniku pristup na Internet putem telefonske konekcije sa Serverom Provajdera. Provajder se obavezuje da radi ispunjena ove obaveze obezbedi od Telekoma odgovarajući broj telefonski linija do svog Servera putem koje će on biti dostupan Korisniku. Provajder će pristupiti izvršenju svojih obaveza po ovom Ugovoru pošto od Korisnika primi naknadu za inicijalno otvaranje korisničkog naloga – setup i za određeni period vremena koji će Korisnik provesti na vezi (on-line), prema važećem cenovniku.

  Član 3. – Ostale obaveze Provajdera

  Provajder se takođe obavezuje:
  Da izvrši sve tehničke operacije (otvaranje korisničkog naloga, administriranje elektronske pošte Korisnika itd.) koje su potrebne radi izvršenja njegove osnovne obaveze
  Da obezbedi prostor za Korisnika na disku mail servera i 10 MB kao kvotu za ličnu prezentaciju Korisnika (home.drenik.net)
  Da omogući priključenje Korisnika u standardnom režimu priključenja na Internet.
  Da bez odlaganja obavesti Korisnika o problemima nastalim na njegovom korisničkom nalogu.
  Da Korisniku odmah po zaključenju Ugovora preda obaveštenje o tehničkim parametrima koje treba uneti u odgovarajući softver na računaru Korisnika, kao i brojeve telefona Provajdera, kako bi se omogućilo Korisnikovo modemsko povezivanje sa Serverom Provajdera.
  Da bez odlaganja obavesti Korisnka o ugovorima, konvencijama i preporukama iz oblasti telekomunikacionog prava, kao i o Kodeksu ponašanja na Internetu koji se odnosi na dozvoljeno ponašanje Korisnika na Internetu, a čiju je primenu Provajder prihvatio. Obaveštenje može biti dato i u obliku relevantnih internet adresa: http://www.ripe.net/, internic.net i drugih.
  Da svojim ponašanjem ne vrši povrede prava na tajnost podataka o Korisniku i prava na tajnost poruka koje Provajder Korisniku prosleđuje.

  Član 4. – Izmena Cenovnika

  Provajder zadržava pravo da jednostrano izmeni Cenovnik kojim određuje visinu naknade čije je plaćanje osnovna obaveza Korisnika po ovom Ugovoru. Provajder je dužan da o izmeni obavesti Korisnika 15 dana pre početka primene novog Cenovnika. Izmene cenovnika se ne odnose na on-line vreme koje je Korisnik obezbedio svojim prethodnim uplatama.

  Član 5. – Osnovna obaveza Korisnika

  Korisnik se obavezuje da Provajderu, na način predviđen u sledećim članovima, isplati naknadu. Naknada se sastoji od jednokratne naknade za inicijalno priključenje i naknade za vreme provedeno na vezi sa Serverom Provajdera (on-line). Visina naknade je određena Cenovnikom Provajdera.

  Član 6. – Vreme i način plaćanja nadoknade

  Korisnik je dužan da naknadu plati unapred, pre isteka već uplaćenog vremena. O preostalom vremenu na svom nalogu i listingu konekcija, Korisnik se može obavestiti kroz WWW servis Interneta na adresi http://WWW.DrenikNet.Net/, pod opcijom »Info servis«. Korisniku je omogućeno da prekorači plaćeno vreme na liniji za 10 sati. Ukoliko Korisnik prekorači plaćeno vreme preko 10 sati, Provajder ima pravo da suspenduje ispunjenje svojih obaveza po ovom Ugovoru i to sve dok ne primi novu uplatu od Korisnika. Korisnik je dužan da prekoračeno vreme izmiri u roku od 60 dana. Ukoliko Korisnik ne izvrši pokriće neplaćenog vremena u roku od 60 dana, ovaj Ugovor se raskida, a Korisnikov nalog se gasi. Raskid Ugovora ne oslobađa Korisnika obaveze da Provajderu isplati naknadu za neplaćeno vreme korišćenja servisa koji je predmet ovog Ugovora. U slučaju zahteva za reaktiviranjem naloga, Korisnik je dužan da uplati naknadu za setup. Ukoliko Korisnik smatra da obračun utroška vremena nije bio ispravan, potrebno je da kontaktira službu naplate DrenikNeta najkasnije 30 dana od dana pojave nepravilnosti, kako bi se eventualna greška ispravila. Zahtevi ovakve vrste treba da budu upućeni službi naplate DrenikNeta i da sadrže sve raspoložive informacije koje ukazuju na grešku.

  Član 7. – Ostale obaveze Korisnika

  Korisnik je takođe dužan da:
  DrenikNet-u dostavi kompletne i ispravne podatke, uključujući ime i prezime, odnosno naziv firme, ime kontakt osobe, adresu i broj telefona, i da u slučaju promene podataka, obavesti DrenikNet najmanje 10 dana nakon promene. Čuva svoju korisničku lozinku u tajnosti. Podatke o svom nalogu Korisnik može da saopšti samo administratoru sistema ili službeniku tehničke podrške lično, i to tek kada nesumnjivo utvrdi njegov identitet. Na mreži ne čini ono što se po odredbama ovog Ugovora smatra nedozvoljenim ponašanjem Korisnika.

  Član 8. Način korišćenja servisa

  Osnovni način korišćenja DrenikNet Dial up servisa, koji su predmet ovog Ugovora, je PPP (Point-To-Point-Protocol).
  Nominalni režim korišćenja ovog servisa omogućava korišćenje svih Internet servisa.
  Korišćenje baznog ISDN poziva, brzinom od 64Kbps tarifira se kao vreme provedeno na vezi u nominalnom režimu, a u slučaju da se koristi brzina od 128Kbps, računaće se dve sesije od 64Kbps.

  Član 9. Nedozvoljeno ponašanje Korisnika i isključiva odgovornost Korisnika za sopstveno nedozvoljeno ponašanje

  Ponašanje Korisnika smatraće se nedozvoljenim ukoliko je u suprotnosti sa zakonskim i drugim propisima Republike Srbije i međunarodnog prava, ili ugovorima, konvencijama, preporukama i kodeksima koje je prihvatio Provajder a o čijem prihvatanju je Korisnik obavešten. Ponašanje Korisnika smatraće se nedozvoljenim naročito:
  ukoliko se njime vrši krivično delo ili privredni prestup,
  ukoliko se njime vrši povreda odredaba autorskog prava i prava industrijske svojine,
  ukoliko se njime vrši delo nelojalne konkurencije,
  ukoliko se njime ugrožavaju ili povređuju nečija lična prava,
  ukoliko se njime vrši povreda dobrih poslovnih običaja i pravila o zaštiti prava potrošača,
  ukoliko način na koji korisnik koristi usluge provajdera nije u skladu sa načinom korišćenja usluga definisanim u ovim opštim uslovima,
  ukoliko se njime vrši povreda ugovora, konvencija i preporuka u oblasti telekomunikacionog prava kao i Kodeksa ponašanja na Internetu čiju je primenu u toku trajanja ovih Opštih uslova prihvatio Provajder, pod uslovom da je o njima Korisnik obavešten od strane Provajdera.
  Neka od ponašanja koja se prema prihvaćenom Kodeksu smatraju nedozvoljenim su:
  Distribucija nezatraženih e-mail poruka putem elektronske pošte ili usenet konferencija;
  korišćenje usluga Provajdera za neovlašćeni pristup ili zadobijanje kontrole nad drugim sistemima na Internetu;
  'Spam'-ovanje Servera Provajdera putem slanja istovetnih nezatraženih poruka na veliki broj adresa na Internetu;
  Ugrožavanje nesmetanog korišćenja usluga Provajdera od strane drugih korisnika, ugrožavanje nesmetanog rada mreže Provajdera ili bilo koje druge mreže ili dela Interneta;
  Slanje i prosleđivanje dobrotvornih zahteva, peticija, lančanih pisama, kao i slanja reklamnih i promotivnih materijala za proizvode i usluge, sem na mesta predviđena za takav vid oglašavanja;
  Distribucija virusa ili drugih programa sa infektivnim ili destruktivnim osobinama. Korisnik isključivo krivično, građanski, i na bilo koji drugi način odgovara za svoje nedozvoljeno ponašanje. Korisnik odgovara Provajderu za svaku štetu prouzrokovanu nedozvoljenim ponašanjem.

  Član 10. – Prava Provajdera kada se Korisnik ponaša na nedozvoljen način

  Ocena Provajdera o nedozvoljenom ponašanju Korisnika smatraće se osnovanom onda kada postoji razumna sumnja u pogledu nedozvoljenog ponašanja Korisnika u smislu Člana 9. ovog Ugovora. U tom slučaju, Provajder ima pravo da Korisnika pismenim putem upozori i da ga obavesti o radnjama sa čijim izvršavanjem mora da prestane, uz suspenziju Ugovora na rok od maksimalno 10 dana. U ovom slučaju Provajder ima pravo da podatke o Korisniku i njegovom nedozvoljenom ponašanju da na uvid ovlašćenim licima državne uprave. Ukoliko Korisnik i pored upozorenja nastavi sa nedozvoljenim ponašanjem, Provajder ima pravo da Ugovor raskine, uz obaveštenje upućeno Korisniku. Korisnik u tom slučaju gubi pravo na povraćaj iznosa naknade koji do raskida nije uspeo da iskoristi, a odgovara i za svu pričinjenu štetu. Provajder ima pravo da odstrani javne poruke čiji sadržaj, prema proceni DrenikNet-a, je u suprotnosti sa odredbama ovog ugovora. Poruke se uvek odstranjuju u celini.

  Član 11. – Ograničenje odgovornosti Provajdera

  Provajder ne odgovara za zagušenje, kašnjenja ili greške u funkcionisanju delova Interneta na koje objektivno ne može da utiče. Provajder ne odgovara za pravilno funkcionisanje telefonskih linija koje je iznajmio od Telekoma, ukoliko do problema u radu ovih linija dođe isključivo iz razloga na koje Provajder ne može da utiče (viša sila, isključiva odgovornost Telekoma i sl.). Provajder ne odgovara za povredu prava na privatnost i sigurnost Korisnika koju na Internetu izvrši treće lice. Provajder ne odgovara za sigurnost i tačnost informacija koje Korisnik razmenjuje sa ostalim korisnicima Interneta. Provajder ne odgovara za štetu koja nastane za Korisnika ili treće lice usled povrede Korisnikove obaveze na čuvanje tajnosti podataka o svom korisničkom nalogu. Provajder ne garantuje da datoteke snimljene sa Interneta nemaju neki od kompjuterskih virusa ili drugih programa koji manifestuju infektivne ili destruktivne osobine. Korisnik je odgovoran za sprovođenje određenih procedura i provera radi zaštite od takvih programa. Provajder nije odgovoran za na taj način učinjenu štetu. Provajder ne odgovara za bilo koji vid neispravnosti ili nefunkcionalnosti opreme korisnika, kao ni za neispravnost, nefunkcionalnost ili nelegalnost instaliranog softvera naročito drajvera na strani Korisnika. Provajder ne snosi direktnu ni indirektnu štetu koja nastane zbog nestanka informacije ili nemogućnosti da se dodje do informacije na sistemu.

  Član 12. – Prekid veze sa Internetom usled održavanje mreže Provajdera

  Provajder ne odgovara za prekid veze svog Servera sa Internetom ako taj prekid nastupi kao posledica radova Provajdera na infrastrukturi svoje mreže ili čvorišta, pod uslovom da Provajder o tome obavesti Korisnika 3 dana pre nego što radovi otpočnu i da prekid ne traje duže od 24 časa neprekidno.

  Član 13. – Komunikacija između Provajdera i Korisnika

  Komunikacija ili obaveštavanje po svim pitanjima bitnim za sprovođenje ovih Opštih uslova vršiće se isključivo u pisanoj formi, pod kojom se podrazumeva i slanje obaveštenja putem elektronske pošte ili isticanje obaveštenja na Web stranici Provajdera. Smatraće se da je obaveštenje poslato elektronskom poštom dostavljeno Korisniku onog dana kada je isto isporučeno u njegov mailbox kod Provajdera. Mailbox-om kod Provajdera se u smislu ovih Opštih uslova smatra prostor hard diska odnosno memorije računara Provajdera koji je rezervisan za čuvanje prispelih poruka elektronske pošte određenog Korisnika, do koga Korisnik može doći i prispele poruke preneti na svoj računar u svako doba.

  Član 14. – Prava Provajdera

  Provajder zadržava pravo da, u cilju efikasnijeg korišćenja sistema i uštede prostora,vrši reorganizaciju informacija na sistemu i uklanjanje zastarelih informacija. Zastarele informacije se smatraju informacije starije od 60 dana. Ostavljanjem poruke nekom od javnih servisa, korisnik prepušta neekskluzivno pravo Provajderu da, bez obaveze isplate bilo kakve nadoknade autoru, objavi ili distribuira tu poruku ili program na bilo koji način, u bilo kojoj formi i na bilo kom mediju, uz obavezno navodjenje imena autora i puno poštovanje njegovih moralnih prava. Korisnik takodje ovlašćuje druge korisnike sistema da njegove poruke prenose, čuvaju i koriste u skladu sa ovim ugovorom.

  Član 15. – Promena opštih uslova

  Provajder zadržava pravo da promeni pojedine ili sve odredbe ovih Opštih uslova, o čemu je dužan da o izmeni obavesti Korisnika 15 dana pre početka primene.

  Član 16. – Zabrana ustupanja Ugovora i pristupanja Ugovoru

  Ugovarači ne mogu svoja prva i dužnosti po ovom Ugovoru prenositi na treća lica, niti treća lica mogu pristupati ovom Ugovoru.

  Član 17. – Klauzula o nadležnosti

  Sve sporove u smislu ovih Opštih uslova ugovarači će rešavati sporazumno, a u slučajevima kada to nije moguće, biće nadležan sud u Beogradu uz primenu procesnog i materijalnog prava mesta suda.

  Član 18. – Raskid Ugovora

  Ovaj ugovor se raskida istekom pretplate. Svaka od Ugovornih strana ima pravo da u svako doba otkaže ovaj Ugovor. U slučaju otkaza Ugovor će prestati da važi pošto Korisnik iskoristi preostalo plaćeno vreme za boravak na vezi.

   


  O nama | Tehnička podrška | Često postavljana pitanja | Kontaktirajte nas | Ugovor
  Copyright © 1998 - 2003 Drenik d.o.o, All rights reserved - Sva prava zadržana - DrenikNet is a registered service mark of Drenik d.o.o
  Web design created by Luka Gerzić, PHP/ASP code by Predrag Rolović
  This site is powered by Intel, Open Source and Microsoft tehnology